SFS 2007:307 Förordning om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

070307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för
färd på Svinesundsförbindelsen;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 2 och 4�7 §§ förordningen (2005:531) om av-

gift för färd på Svinesundsförbindelsen skall ha följande lydelse.

2 §

Avgift skall betalas för färd med ett motordrivet fordon norrut på

Svinesundsförbindelsen.

Avgift behöver dock inte betalas för färd med
1. motorcykel,
2. moped,
3. ett motordrivet fordon som är antecknat som utryckningsfordon i ett na-

tionellt fordonsregister, eller

4. buss i linjetrafik.
Avgiften skall betalas till Vägverket. Vägverket får uppdra åt någon an-

nan att ta upp avgiften för Vägverkets räkning och i Vägverkets namn.

4 §

Vid direkt betalning av avgiften skall föraren betala denna kontant,

med betal- eller kreditkort eller med användande av en elektronisk betal-
bricka.

Kontant betalning skall ske i svenska kronor eller norska kronor.

5 §

1

Vid kontant betalning och vid betalning med betal- eller kreditkort

uppgår avgiften

1. vid passering med ett fordon vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton till 23

svenska kronor eller 20 norska kronor, och

2. vid passering med ett fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton till 115

svenska kronor eller 100 norska kronor.

6 §

Vid betalning med användande av en elektronisk betalbricka erhålls ra-

batt med 13 procent av avgiften enligt 5 §.

7 §

Om betalning har erlagts med användande av en elektronisk betal-

bricka vid någon eller några av betalstationerna vid Svinesundsförbindelsen
och vid den gamla, östra bron över Svinesund för 16 passeringar under en
kalendermånad, behöver inte avgift betalas för ytterligare passeringar med
samma fordon under den kalendermånaden.

1

Senaste lydelse 2006:1459.

SFS 2007:307

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:307

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bestämmelsen i första stycket gäller bara vid passeringar med ett fordon,

vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)