SFS 2007:308 Förordning om ändring i förordningen (2006:172) med instruktion för Statens järnvägar

070308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:172) med
instruktion för Statens järnvägar;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2006:172) med instruktion

för Statens järnvägar skall ha följande lydelse.

23 §

35 § verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens järn-

vägar.

Beslut av Statens järnvägar i andra ärenden får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller

fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:308

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007