SFS 2007:309 Förordning om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

070309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1392) med
instruktion för Banverket;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 9 och 21 §§ förordningen (1998:1392) med in-

struktion för Banverket

1

skall ha följande lydelse.

9 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Banverket med un-

dantag av följande bestämmelser:

3 och 4 §§ om myndighetens ledning,
6 § om myndighetschefens ansvar och uppgifter,
12 § om styrelsens ansvar och uppgifter, samt
21 § om ärendens handläggning.
Vad som sägs i 7 och 9 §§ verksförordningen (1995:1322) om myndig-

hetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen.

21 §

Banverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överkla-

gas hos regeringen om något annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till
22 a § förvaltningslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2004:536.

SFS 2007:309

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007