SFS 2007:310 Förordning om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

070310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:652) med
instruktion för Vägverket;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 10 och 24 §§ förordningen (1997:652) med in-

struktion för Vägverket skall ha följande lydelse.

10 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Vägverket med

undantag av följande bestämmelser:

3 och 4 §§ om myndighetens ledning,
6 och 9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,
12 § om styrelsens ansvar och uppgifter,
17 § om myndighetens organisation, samt
21 § om ärendenas handläggning.
Vad som sägs i 7 § verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall

i stället gälla för styrelsen.

24 §

1

Vägverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får över-

klagas hos regeringen, om något annat inte följer av andra föreskrifter än
22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hän-
visar till 22 a § förvaltningslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1243.

SFS 2007:310

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007