SFS 2007:311 Förordning om ändring i förordningen (1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

070311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:284) med
instruktion för Statens väg- och
transportforskningsinstitut;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:284) med instruk-

tion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

1

dels

att 10 § skall upphöra att gälla,

dels

att 3 § skall ha följande lydelse.

3 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens väg- och

transportforskningsinstitut med undantag av 19, 20 och 30 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2000:5.

SFS 2007:311

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007