SFS 2007:312 Förordning om ändring i förordningen (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket

070312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:589) med
instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 31 § förordningen (1995:589) med instruktion

för Sjöfartsverket skall ha följande lydelse.

31 §

1

35 § verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Sjöfartsver-

ket.

Verkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas en-

dast om det följer av andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen
(1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a § förvalt-
ningslagen.

Om ett ärende avser myndighetsutövning mot någon enskild och det inte

finns några särskilda föreskrifter om överklagande, får dock beslutet över-
klagas hos regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1080.

SFS 2007:312

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007