SFS 2007:313 Förordning om ändring i förordningen (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket

070313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1120) med
instruktion för Luftfartsverket;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (2004:1120) med instruktion

för Luftfartsverket skall ha följande lydelse.

28 §

1

35 § verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Luftfartsver-

ket.

Luftfartsverkets beslut som rör antagning till utbildning i flygtrafikled-

ningstjänst får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

�ndringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upphävs.

SFS 2007:313

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007