SFS 2007:314 Förordning om ändring i förordningen (1995:810) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)

070314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:810) med
instruktion för Statens institut för
kommunikationsanalys (SIKA);

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:810) med instruk-

tion för Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)

1

dels

att 5 § skall upphöra att gälla,

dels

att 3 § skall ha följande lydelse.

3 §

2

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med un-

dantag av 4, 5, 10�14, 19�22, 30, 33 och 34 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 5 § 1998:1244.

2

Senaste lydelse 1998:1244.

SFS 2007:314

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007