SFS 2007:316 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

070316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 25 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse skall ha följande lydelse.

10 kap.

25 §

2

Vid absorption av ett helägt dotterbolag tillämpas inte 23 kap. 32 och

33 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället gäller vad som sägs i denna pa-
ragraf.

Moderbolaget skall ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen. An-

sökan skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har blivit gäl-
lande hos moderbolaget och, om fusionsplanen har registrerats enligt 23 kap.
30 § aktiebolagslagen, senast två år efter det att uppgift om att planen har re-
gistrerats har kungjorts. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspek-
tionen. �renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas
dock av regeringen.

I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 21 och 22 §§ i till-

lämpliga delar. Vad som sägs om överlåtande bolag skall avse dotterbolag
och vad som sägs om övertagande bolag skall avse moderbolag.

Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt

andra stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning
av sådana ansökningar. Bolagsverket skall efter en sådan underrättelse re-
gistrera tillståndet enligt 23 kap. 34 § aktiebolagslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. �ldre bestämmelser gäller dock,

om fusionsplanen har blivit gällande hos moderbolaget före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop 2006/07:70, bet. 2006/07:CU24, rskr. 2006/07:159.

2

Senaste lydelse 2005:932.

SFS 2007:316

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007