SFS 2007:319 Förordning om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

070319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag
till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1995:667) om bidrag till

vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan skall införas en ny para-
graf, 7 a §, samt närmast före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Tilläggsbidrag

7 a §

Till studerande som har rätt till bidrag enligt denna förordning läm-

nas tilläggsbidrag för levnadsomkostnader från och med det andra kalender-
halvåret det år då den studerande fyller 20 år.

Tilläggsbidrag lämnas endast till studerande som för samma tid uppbär

aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och därför
inte har rätt till studiemedel enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).

Tilläggsbidrag lämnas med ett belopp per månad som motsvarar det stu-

diebidrag som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestödslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas första

gången på studerande som bedriver studier under höstterminen 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:319

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007