SFS 2007:320 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

070320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § och 5 kap. 1 § utlänningsförord-

ningen (2006:97) skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

En utlänning som är medborgare i en Schengenstat och som kommer

till Sverige direkt från en sådan stat, behöver inte ha pass vid inresa eller vis-
telse i landet.

En utlänning som har permanent uppehållstillstånd eller som har beviljats

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt
skydd med stöd av 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) behö-
ver inte ha pass vid vistelse i Sverige. Detsamma gäller för en utlänning som
kan beviljas eller har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlän-
ningslagen om han eller hon inte har någon handling som gäller som pass
och saknar möjlighet att inom rimlig tid skaffa en sådan handling.

En utlänning under sexton år behöver inte ha eget pass för inresa eller vis-

telse i Sverige, om han eller hon följer med en vuxen person, vars pass inne-
håller de uppgifter som behövs för att fastställa barnets identitet.

5 kap.

1 §

1

En utlänning som är medborgare i Schweiz eller har ställning som

varaktigt bosatt i en annan EU-stat är undantagen från kravet på arbetstill-
stånd. Undantag från kravet på arbetstillstånd gäller även, oavsett medbor-
garskap, make eller sambo till en sådan utlänning samt deras barn som är un-
der 21 år eller beroende av dem för sin försörjning.

En utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt

5 kap. 15 § första stycket utlänningslagen (2005:716) är undantagen från
kravet på arbetstillstånd.

1

Senaste lydelse 2006:262.

SFS 2007:320

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:320

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)