SFS 2007:321 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

070321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förundersökningskungörelsen
(1947:948);

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948)

skall införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

14 a §

En utlänning som kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) skall av förundersöknings-
ledaren underrättas om den möjligheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:321

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007