SFS 2007:322 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

070322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels

att 5 kap. 15 § och 14 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 7 b § av följande ly-

delse.

5 kap.

15 §

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader skall på

ansökan av förundersökningsledaren ges till en utlänning som vistas här, om

1. det behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i brottmål

skall kunna genomföras,

2. utlänningen klart visat sin vilja att samarbeta med de brottsutredande

myndigheterna,

3. utlänningen brutit alla förbindelser med de personer som är misstänkta

för brott som förundersökningen avser, och

4. hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten inte talar emot att

tillstånd beviljas.

Om utlänningen vill ha betänketid för att återhämta sig och för att kunna

ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myn-
digheterna, skall på ansökan av förundersökningsledaren ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd om 30 dagar meddelas om de förutsättningar som anges i
första stycket 1 och 4 är uppfyllda.

Ett uppehållstillstånd som meddelats enligt första stycket får förlängas om

förundersökningsledaren begär det och de där angivna förutsättningarna
fortfarande är uppfyllda. Ett uppehållstillstånd som meddelats enligt andra
stycket får förlängas om förundersökningsledaren begär det, det av särskilda
skäl finns behov av en längre betänketid och de förutsättningar som anges i
första stycket 1 och 4 fortfarande är uppfyllda.

1

Prop. 2006/07:53, bet. 2006/07:SfU7, rskr. 2006/07:150.

2

Jfr rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelands-

medborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig in-
vandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna (EUT L 261, 6.8.2004, s. 19,
Celex 32004L0081.

SFS 2007:322

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:322

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 kap.

7 b §

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § får, utöver vad som anges i 1, 3,

5 och 6 §§, återkallas om förutsättningarna för uppehållstillståndet inte
längre är uppfyllda.

Uppehållstillståndet får inte återkallas innan förundersökningsledaren fått

tillfälle att yttra sig

.

14 kap.

4 §

Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om tidsbegränsat

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § eller beslut om återkallelse av ett till-
stånd som meddelats med stöd av 5 kap. 15 § överklagas till migrationsdom-
stol. Endast förundersökningsledaren får överklaga sådana beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Bestämmelsen i 7 kap. 7 b § skall inte tillämpas på uppehållstillstånd

som beviljats före den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)