SFS 2007:323 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

070323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1994:137) om motta-

gande av asylsökande m.fl. skall ha följande lydelse.

1 §

2

I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till ut-

länningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 1 eller 2 § ut-

länningslagen (2005:716) (asylsökande),

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstill-

stånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller
6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl med-

getts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 §

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till
bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en

förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare
som har uppehållstillstånd.

En utlänning som vistas här med stöd av ett tidsbegränsat uppehållstill-

stånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen omfattas inte av denna lag. Det-
samma gäller en utlänning för vilken en ansökan om ett sådant tillstånd är
under prövning.

I 2 och 3 §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under

18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe,
eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommande
barn). Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att anse som
ensamkommande.

1

Prop. 2006/07:53, bet. 2006/07:SfU7, rskr. 2006/07:150.

2

Senaste lydelse 2006:177.

SFS 2007:323

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:323

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)