SFS 2007:332 Lag om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

070332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m.;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1993:891) om indriv-

ning av statliga fordringar m.m. i stället för dess lydelse enligt lagen
(2007:278) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

6 §

Kronofogdemyndigheten skall, utöver vad som följer av 4 kap. 9 § ut-

sökningsbalken, göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhållan-
den som behövs för att bedöma en fråga om uppskov m.m. enligt 7�13 och
18 §§ (gäldenärsutredning).

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.

SFS 2007:332

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007