SFS 2007:334 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

070334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 9 a § försäkringsrörelsela-

gen (1982:713)

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

9 a §

Med ett kvalificerat innehav avses enligt denna lag ett direkt eller in-

direkt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer
av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt in-
flytande över ledningen av företaget.

För skadeförsäkring avses enligt denna lag med

land där risken är belä-

gen

1. när försäkringen avser byggnad eller byggnad och dess innehåll, till den

del byggnaden och innehållet täcks av samma försäkring, det land som egen-
domen är belägen i,

2. när försäkringen avser registreringspliktigt fordon, det land där fordo-

net är registrerat, utom i det fall som avses i punkt 3,

3. när ett fordon som är registrerat i ett EES-land köps i syfte att införas

och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, under 30 dagar från det att
fordonet kommit i köparens besittning, det land till vilket fordonet skall in-
föras,

4

.

när försäkringen har en giltighetstid av fyra månader eller mindre och

oberoende av försäkringsklass täcker rese- eller semesterrisker, det land där
försäkringstagaren har tecknat försäkringen,

5

.

i andra fall än de som omfattas av 1–4, om försäkringstagaren är en fy-

sisk person, det land där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller,
om försäkringstagaren är en juridisk person, det land där det etablerings-
ställe som försäkringen gäller är beläget.

För livförsäkring avses enligt denna lag med

land där åtagandet skall full-

göras

, om försäkringstagaren är en fysisk person, det land där försäkrings-

tagaren har sin vanliga vistelseort eller, om försäkringstagaren är en juridisk
person, det land där det etableringsställe som försäkringen gäller är beläget.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

1

Prop. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

SFS 2007:334

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:334

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)