SFS 2007:336 Lag om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

070336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1303) om vissa
avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1993:1303) om

vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

dels

att 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

3 §

Ett avtal om rättsskyddsförsäkring, som meddelas av en försäkrings-

givare som har koncession att driva försäkringsrörelse i Sverige, skall ge den
försäkrade rätt att vid försäkringsfall efter eget val utse en advokat eller an-
nan lämplig person att biträda honom. Den försäkrade skall underrättas om
denna rätt när han anmäler ett försäkringsfall till försäkringsgivaren.

Ett avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till nackdel för den

försäkrade är utan verkan mot denne.

5 §

I försäkringsavtalet skall det anges vilka möjligheter som finns för den

försäkrade att få en tvist med försäkringsgivaren prövad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. I fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet och inte

har förnyats därefter gäller äldre bestämmelser. Har förnyelse skett efter
ikraftträdandet, gäller de nya bestämmelserna.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Thomas Utterström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156.

SFS 2007:336

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007