SFS 2007:337 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

070337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (1998:293) om ut-

ländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

3

Med

skadeförsäkringsrisk som är belägen i Sverige

avses

1. risk som är hänförlig till egendom som finns i Sverige, när försäkringen

avser antingen en byggnad eller en byggnad och dess lösöre, till den del
byggnaden och lösöret täcks av samma försäkring,

2. risk som är hänförlig till ett fordon som är registrerat i Sverige utom,

när fordonet köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat
EES-land, under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning,

3. risk som är hänförlig till ett fordon som är registrerat i ett annat EES-

land än Sverige och som köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i
Sverige, under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning,

4. risk i samband med resa eller semester, när försäkringen har ingåtts för

högst fyra månader och försäkringstagaren har tecknat den i Sverige.

När försäkringen inte avser försäkringsobjekt som avses i första stycket

eller motsvarande försäkringsobjekt i utlandet anses skadeförsäkringsrisken
vara belägen i Sverige, om försäkringstagaren är en fysisk person som har
sin vanliga vistelseort här eller, om försäkringstagaren är en juridisk person,
det etableringsställe som försäkringen gäller finns i Sverige.

När det gäller

livförsäkring

anses

Sverige vara det land där åtagandet

skall fullgöras

om, i det fall då försäkringstagaren är en fysisk person, denne

har sin vistelseort här eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, det
etableringsställe som försäkringen gäller finns i Sverige.

När det gäller

tjänstepensionsförsäkring

anses Sverige vara det land där

åtagandet skall fullgöras, om det uppdragsgivande företag som åtagandet av-
ser och som i egenskap av arbetsgivare skall göra inbetalningar till EES-
försäkringsgivaren, har sitt etableringsställe i Sverige.

1

Prop. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

3

Senaste lydelse 2005:1123.

SFS 2007:337

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

2

SFS 2007:324�379

background image

2

SFS 2007:337

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

När det gäller

tjänstepension

anses

Sverige vara det land där åtagandet

skall fullgöras

, om det uppdragsgivande företag som åtagandet avser och

som i egenskap av arbetsgivare skall göra inbetalningar till det utländska
tjänstepensionsinstitutet, har sitt etableringsställe i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)