SFS 2007:338 Förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

070338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförsäkringsförordningen
(1976:359);

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförsäkringsförordningen

(1976:359)

1

dels

att 17 § skall upphöra att gälla,

dels

att 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 15 a och

15 b §§, samt närmast före 15 a och 15 b §§ två nya rubriker av följande ly-
delse.

6 §

2

Samtliga försäkringsgivare som driver trafikförsäkringsverksamhet i

Sverige skall tillsammans med trafikförsäkringsföreningen upprätthålla och
bekosta en skaderegleringsnämnd, vars reglemente godkänns av regeringen.

Innan en försäkringsgivare, en representant som avses i 5 § fjärde stycket

trafikskadelagen (1975:1410) eller trafikförsäkringsföreningen erbjuder den
skadelidande uppgörelse i en sådan viktigare ersättningsfråga som anges i
reglementet för nämnden, skall frågan hänskjutas till nämnden för yttrande.

7 §

3

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om villkor enligt 5 §

fjärde stycket trafikskadelagen (1975:1410) när det gäller representanter för
försäkringsgivare som driver gränsöverskridande verksamhet i Sverige.

Motiverat besked om ersättning

15 a §

Försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsrepresentant enligt

27 § trafikskadelagen (1975:1410) skall lämna ett motiverat besked om er-
sättning till den skadelidande inom tre månader från det att ett försäkrings-
fall anmäldes. Med motiverat besked om ersättning avses

1. ett motiverat anbud om ersättning för sådana fall då försäkringsgivaren

inte motsätter sig ersättningsansvar och skadeersättningen har beräknats och

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/14/EG av den 11 maj 2005 om änd-

ring av rådets direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG och 90/232/EEG samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG om ansvarsförsäkring för motor-
fordon (EUT L 149, 11.6.2005 s. 14, Celex 32005L0014). Senaste lydelse av 17 §
2002:348.

2

Senaste lydelse 1993:1437.

3

Senaste lydelse 1995:791.

SFS 2007:338

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:338

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. ett motiverat svar på vad som har anförts i anmälan av försäkringsfallet

för sådana fall då försäkringsgivaren antingen motsätter sig ersättnings-
ansvar eller ansvaret inte har fastställts eller beräknats fullständigt.

Det som sägs i första stycket om försäkringsgivaren gäller även trafikför-

säkringsföreningen när en skada enligt 16 och 33 §§ trafikskadelagen skall
ersättas av föreningen.

Intyg om trafikskadeersättning

15 b §

Försäkringsgivaren skall på försäkringstagarens begäran lämna ett

intyg om trafikskadeersättning som har betalats ut under de senaste fem åren
av försäkringstiden och som har lett till en höjning av årspremien för trafik-
försäkringen. Om någon sådan ersättning inte har betalats ut, skall intyget
innehålla uppgift om det. Intyget skall lämnas senast 15 dagar från det att det
begärdes.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Thomas Utterström
(Justitiedepartementet)