SFS 2007:339 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

070339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2004:329) om bank- och fi-

nansieringsrörelse skall införas en ny paragraf, 1 kap. 8 §, samt närmast före
1 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Frivillig likvidation av kreditinstitut

8 §

Om ett kreditinstitut avser att besluta om likvidation, skall institutet i

så god tid som möjligt före beslutet samråda med Finansinspektionen om
detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2007:339

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007