SFS 2007:340 Förordning om ändring i förordningen (2005:1057) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens

070340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1057) om
internationella förhållanden rörande
försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2005:1057) om internatio-

nella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

När en förvaltare fullgör sin underrättelseskyldighet enligt 17 § lagen

(2005:1047) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags
och kreditinstituts insolvens, skall han eller hon använda en blankett med
rubriken ⬝Anmodan att anmäla en fordran � tidsfrister att beakta⬝. Om det är
fråga om att lämna synpunkter på en fordran, skall förvaltaren använda en
blankett med rubriken ⬝Anmodan att lämna synpunkter angående en fordran
� tidsfrister att beakta⬝. Rubrikerna skall anges på Europeiska unionens
samtliga officiella språk.

En borgenär med hemvist eller säte i en annan stat inom EES får anmäla

sin fordran, eller komma in med synpunkter på sin fordran, på den statens
officiella språk. Handlingarna skall ha rubriken ⬝Anmälan av fordran⬝ res-
pektive rubriken ⬝Synpunkter angående fordringar⬝ på svenska. Förvaltaren
får begära att borgenären översätter hela handlingen till svenska.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:340

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007