SFS 2007:341 Lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

070341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för
riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2000:419) med instruk-

tion för riksdagsförvaltningen skall ha följande lydelse.

2 §

2

Riksdagsförvaltningen skall om annat inte är särskilt föreskrivet

1. upprätta förslag till anslag på statsbudgeten avseende riksdagen och

dess myndigheter m.m., dock inte för Riksrevisionen,

2. meddela föreskrifter för utarbetandet av förslag till anslag på statsbud-

geten för riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken samt meddela
sådana ekonomiadministrativa föreskrifter i övrigt för riksdagen och dess
myndigheter utom Riksbanken och Riksrevisionen som inte skall meddelas
av riksdagsstyrelsen enligt 41 § lagen (2006:999) med ekonomiadministra-
tiva bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän
och Riksrevisionen,

3. yttra sig över Riksrevisionens förslag till anslag på statsbudgeten och

upprätta en sammanställning för var och en av riksdagens myndigheter,
utom Riksbanken, över de finansiella villkor som gäller för respektive myn-
dighet med anledning av riksdagens beslut om statsbudgeten,

4. handlägga frågor dels om arvoden och ersättningar till riksdagens leda-

möter och till Sveriges företrädare i Europaparlamentet, dels om pensioner
och andra förmåner till ledamöterna och deras efterlevande samt till företrä-
darna och deras efterlevande,

5. svara för frågor om löner och ersättningar till arbetstagare hos riksda-

gen och dess myndigheter utom Riksbanken, Riksrevisionen och Riksdagens
ombudsmän samt svara för frågor angående pensioner och andra förmåner
till dessa arbetstagare och deras efterlevande,

6. ingå centrala kollektivavtal samt i övrigt utöva arbetsgivarens befogen-

heter enligt dessa när det gäller riksdagen och dess myndigheter samt före-
träda riksdagen och dess myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister rö-
rande kollektivavtal som har slutits av riksdagsförvaltningen samt

7. meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av centrala kol-

lektivavtal som riksdagsförvaltningen ingått, samt personaladministrativa
föreskrifter i övrigt för riksdagen och dess myndigheter utom Riksrevisio-
nen.

1

Bet. 2006/07:KU21, rskr. 2006/07:172.

2

Senaste lydelse 2006:1002.

SFS 2007:341

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:341

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Riksdagsförvaltningen skall bereda riksdagens myndigheter tillfälle att

framföra sina synpunkter på förhandlingsfrågor som direkt berör respektive
myndighet.

Riksdagsförvaltningen får till envar av riksdagens myndigheter över-

lämna handläggningen av en avtalsfråga som är av betydelse för myndighe-
ten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)