SFS 2007:342 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

070342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9

kap. 23

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

skall ha följande lydelse.

9 kap.

23 §

3

Sekretess gäller för sådan uppgift hos myndighet om innehav av fi-

nansiella instrument som har lämnats till myndigheten till följd av särskilt
beslut enligt 11 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument eller till följd av 9 kap. 5 § lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank, 7 kap. 2 § lagen (2000:192) om all-
männa pensionsfonder (AP-fonder), 5 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte
AP-fonden eller 14 a § första och andra styckena lagen (2002:1023) med in-
struktion för Riksrevisionen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den som uppgiften rör lider skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst 20 år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Framst. 2006/07:RR1, bet. 2006/07:KU21, rskr. 2006/07:172.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2000:1099.

SFS 2007:342

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007