SFS 2007:343 Lag om ändring i riksdagsordningen

070343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

2

dels

att rubriken närmast före 10 kap. 6 § skall utgå,

dels

att 8 kap. 5 §, tilläggsbestämmelserna 7.4.3 och 8.5.1 samt rubriken

närmast före 8 kap. 5 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken ⬝EU-nämnden⬝ närmast före 10 kap. 4 § skall sättas när-

mast före 10 kap. 5 §,

dels

att rubriken närmast före 10 kap. 5 § skall sättas närmast före 10 kap.

6 §.

7 kap.

7.4.3

3

Vid val av en person skall det på valsedeln finnas ett kandidatnamn.

En valsedel är ogiltig om
1. den innehåller två eller flera kandidatnamn,
2. den innehåller namnet på en kandidat som inte är valbar,
3. namnet är överstruket,
4. det inte klart framgår vem som avses, eller
5. den innehåller beteckning på en gruppering av riksdagsledamöter.
Föreskrifter om vem som är vald vid val av en person finns i 8 kap. 1�3,

11 och 12 §§ samt i 9 kap. 1 och 5 §§.

8 kap.

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

5 §

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna består

av ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen
efter varje ordinarie val till riksdagen för tiden intill dess nytt val till nämn-
den har ägt rum. Suppleanter skall inte utses.

Om en ledamot av sjukdom eller annan orsak blir förhindrad att utföra sitt

uppdrag, väljer riksdagen en person i hans eller hennes ställe så länge hind-
ret varar.

1

Framst. 2006/07:RS1, bet. 2006/07:KU21, rskr. 2006/07:172.

2

Riksdagsordningen omtryckt 2003:594.

3

Senaste lydelse 2006:885.

SFS 2007:343

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:343

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8.5.1

Val av ledamöter i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riks-
revisorerna bereds av konstitutionsutskottet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)