SFS 2007:344 Lag om ändring i lagen (2002:1024) om lön till riksrevisorer

070344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1024) om lön till
riksrevisorer;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att rubriken till lagen (2002:1024) om

lön till riksrevisorer och 1 § skall ha följande lydelse.

Lag om lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

1 §

Det belopp som månadsvis skall betalas i lön till riksdagens ombuds-

män och riksrevisorerna skall bestämmas av Nämnden för lön till riksdagens
ombudsmän och riksrevisorerna. Nämnden skall också besluta om avgångs-
ersättning och om övriga anställningsförmåner för riksdagens ombudsmän
och riksrevisorerna.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1

Framst. 2006/07:RS1, bet. 2006/07:KU21, rskr. 2006/07:172.

SFS 2007:344

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007