SFS 2007:345 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

070345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 4 juni 2007.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

styckena rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott att bilaga 7 skall ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2007.

FREDRIK WERS�LL

Lena Moore

SFS 2007:345

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:345

Bilaga 7

Brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt
färdskrivare, m.m

Ansvar för medlem av fordonsbesättning enligt 9 kap. 4 § och arbetsgivare
eller annan näringsidkare enligt 9 kap. 9 §

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 1, 2 och 4 p samt arbetsgivare eller
annan näringsidkare enligt 9 kap. 9 §

Med beteckningarna EG 561/2006, EEG 3820/85 och EEG 3821/85 av-
ses

dels

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 av

den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på väg-
transportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/
85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 3820/85,

dels

Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om

harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter,

dels

Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om

färdskrivare vid vägtransporter.

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

art. 5.1-5.2
EEG 3820/85

Ej iakttagit regler om lägsta ålder för förare

1800

2

art. 5
EEG 561/2006

Ej iakttagit regler om lägsta ålder för förar-
biträde/konduktör

1800

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

3

art. 6
EG 561/2006

Ej iakttagit regler om körtid

3000

4

art. 7, första st.
EG 561/2006

Ej iakttagit regler om raster

3000

5

art. 8.1-8.5
EG 561/2006

Ej iakttagit regler om dygnsvila och vilo-
period

3000

6

art. 8.6
EG 561/2006

Ej iakttagit regler om veckovila

3000

7

art. 12 andra
meningen
EG 561/2006

Ej iakttagit regler om att på färdskrivar-
diagramblad eller på utskrift från färdskriva-
ren eller i sin tjänstgöringslista redovisa
avsteg från förordningens bestämmelser

1800

8

art. 16.2 andra st.
EG 561/2006

Ej iakttagit skyldighet att vid linjetrafik för
persontransporter medföra utdrag ur tjänst-
göringslista och kopia av tidtabell

1800

9

art. 3.1
EEG 3821/85

Ej iakttagit regler om hur färdskrivare skall
vara installerade och användas

3000

10

art. 15.1
EEG 3821/85

Använt smutsiga/skadade diagramblad eller
förarkort

1800

background image

3

SFS 2007:345

Anvar för arbetsgivare enligt 9 kap. 6 §

Ansvar för näringsidkare enligt 9 kap. 7 §

11

art. 15.1
EEG 3821/85

Ej gjort/på rätt sätt hanterat utskrift

3000

12

art. 15.2
EEG 3821/85

Diagramblad/förarkort ej använt/dubbel-
tecknat/tagits ur

3000

13

art. 15.2
EEG 3821/85

Ej registrerat tidsperioder manuellt/automa-
tiskt

3000

14

art. 15.3
EEG 3821/85

Ej justerat klockan

1800

15

art. 15.3
EEG 3821/85

Ej använt reglagen på föreskrivet sätt

1800

16

art. 15.5
alt. 15.5a
EEG 3821/85

Ej fört in uppgifter på diagramblad/landskod
i digital färdskrivare

3000

17

art. 15.7
EEG 3821/85

Ej kunnat uppvisa förarkort/diagramblad/
manuell registrering/utskrift

3000

18

art. 16.1 andra st.
EEG 3821/85

Ej iakttagit regler om reparation av färd-
skrivarutrustning

3000

19

art. 16.2
EEG 3821/85

Förare ej iakttagit regler om att vid fel på
färdskrivaren föra in uppgifter på annat sätt
än som skulle ha skett om färdskrivaren
fungerat

3000

20

bilaga 1 avsnitt
VI, p 3 a resp.
bilaga 1 B avsnitt
VI, p 4
EEG 3821/85

Färdskrivare ej besiktigad

3000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

21

art 14.1
EEG 3821/85

Ej iakttagit regler om utlämnande av dia-
gramblad/utskriftspapper till förare

3000

22

art. 16.1 första st.
EEG 3821/85

Ej iakttagit regler om att låta godkänd mon-
tör eller verkstad reparera trasig eller dåligt
fungerande färdskrivarutrustning så snart
omständigheterna medgivit det

1800

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

23

art. 10.1
EG 561/2006

Ej iakttagit regler om förbud mot vissa typer
av betalning

3000

24

art. 10.4
EG 561/2006

Ej organiserat arbetet, informerat förare och
företagit kontroll så att EEG 3821/85 och
kapitel II i EG 561/2006 följs

3000

25

art. 10.5 a
EG 561/2006

Ej tillsett att avtalade transporttidsscheman
är förenliga med förordningen

3000

26

art. 10.5 a
EG 561/2006

Ej iakttagit regler om överföring, bevarande
och tillgänglighållande av uppgifter från
fordonsenhet och förarkort

3000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

background image

4

SFS 2007:345

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Ansvar enligt 9 kap. 3 §

27

art. 16.2 första st.
EG 561/2006

Ej iakttagit regler vid linjetrafik för person-
transporter om upprättande av tidtabell och
tjänstgöringslista för varje enskild förare

3000

28

art. 16.3
EG 561/2006

Ej iakttagit regler vid linjetrafik för person-
transporter om tjänstgöringslistans innehåll,
undertecknande, bevarande och skyldighet
att uppvisa och överlämna denna till behörig
kontrolltjänsteman

3000

29

art. 14.2
EEG 3821/85

Ej iakttagit regler om att bevara, överlämna
eller uppvisa diagramblad/kopierade uppgif-
ter/utskrifter för behörig
kontrolltjänsteman

3000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

30

Bilaga 1 avsnitt V
4 resp bilaga 1 B
avsnitt V 3 EEG
3821/85

Olovligt avlägsnande av plombering på
färdskrivarutrustning

3000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot