SFS 2007:346 Lag om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete

070346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas fysiska personer som

� varit obegränsat skattskyldiga under beskattningsåret,
� vid beskattningsårets utgång är minst 18 år, och
� har haft utgifter för hushållsarbete.
Sådan skattereduktion tillgodoräknas också begränsat skattskyldiga enligt

3 kap. 18 § första stycket 1 eller 2 inkomstskattelagen (1999:1229), om de-
ras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande
eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i
Sverige.

Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för hushållsarbete som har

utförts före dödsfallet.

Definitioner, m.m.

2 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte annat
anges.

3 §

Med bostad avses i denna lag utrymme som med nyttjanderätt eller

äganderätt helt eller till väsentlig del används för boende inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Till bostad räknas även biutrymmen som ga-
rage, förråd och tvättstuga.

Med bostad avses dock inte hotell, pensionat eller vandrarhem.

4 §

Med hushållsarbete avses i denna lag

� städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden,
� vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden,
� matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden,
� snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden,
� häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på

tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden,

1

Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181.

SFS 2007:346

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:346

� barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt läm-

ning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller lik-
nande,

� annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver

och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med pro-
menader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare
ärenden.

Som hushållsarbete räknas dock inte det arbete för vilket försäkrings-

ersättning lämnats eller bidrag eller annat stöd lämnats från staten, en kom-
mun eller ett landsting.

Villkor för skattereduktion

5 §

Skattereduktion tillgodoräknas bara om följande förutsättningar är

uppfyllda.

1. Det utförda hushållsarbetet skall vara hänförligt till sökandens eller

dennes förälders hushåll. Föräldern skall dock vara bosatt i Sverige.

2. Den som utför hushållsarbetet skall, när avtalet om arbetet träffas eller

när ersättningen betalas ut, inneha F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt
företag, intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår motsva-
rande kontroll som innehavare av F-skattsedel i fråga om skatter och avgifter
i sitt hemland.

3. Arbetet får inte utföras av en närstående eller av ett företag i vilket sö-

kanden eller närstående till denne, direkt eller indirekt, genom en ägarandel
eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande.

Underlag för skattereduktion

6 §

Underlag för skattereduktionen är utgifter för hushållsarbete som har

betalats under beskattningsåret förutsatt att villkoren i 5 § är uppfyllda. I un-
derlaget räknas inte utgifter för material, utrustning och resor in. Utgifterna
för hushållsarbetet utgörs av det fakturerade beloppet inklusive mervärdes-
skatt.

Skattereduktionens storlek

7 §

Skattereduktionen skall tillgodoräknas med 50 procent av underlaget.

Skattereduktionen får dock uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskatt-
ningsår. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen under be-
skattningsåret understiger 1 000 kronor, skall skattereduktion inte tillgodo-
räknas.

Ansökan och beslut

8 §

En ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos Skatte-

verket.

background image

3

SFS 2007:346

9 §

Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, adress och, om sådant nummer finns, personnummer

eller samordningsnummer,

2. namn, adress och, om sådant nummer finns, personnummer eller sam-

ordningsnummer för den person som arbetet utförts hos om denne är någon
annan än sökanden samt sökandens relation till denne,

3. namn och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, person-

nummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för
den som utfört arbetet,

4. det hushållsarbete som utförts samt var arbetet utförts,
5. när betalning för hushållsarbetet skett,
6. underlaget för den skattereduktion som begärs, samt
7. huruvida någon form av ersättning, stöd eller bidrag har erhållits för ar-

betet.

10 §

Till ansökan skall det fogas en kopia av faktura eller motsvarande

handling som anger vilket hushållsarbete som har utförts och hur stor del av
utgiften som avser arbete.

11 §

En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas om den lämnas i en

anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling som även inne-
håller utbetalarens respektive betalningsmottagarens namn och adress samt
betalningsmottagarens organisationsnummer, personnummer eller samord-
ningsnummer. Uppgift om innehav av F-skattsedel får dock inte godtas, om
den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

12 §

En ansökan skall ha kommit in till Skatteverket senast den 1 februari

året efter det beskattningsår då arbetet har betalats. Skattereduktionen till-
godoräknas vid debitering av slutlig skatt på grund av taxeringen för det be-
skattningsår då arbetet har betalats.

13 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om eller i enskilda fall medge att ansökan om skattereduktion
enligt 8 § samt kopia av faktura eller motsvarande handling enligt 10 § får
lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp

av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan verifie-
ras genom ett visst tekniskt förfarande.

14 §

Skatteverket skall besluta i ärenden enligt denna lag.

Skattetillägg, omprövning och överklagande

15 §

Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap. skattebetalningslagen

(1997:483) gäller också i fråga om uppgifter som avses i denna lag.

Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt be-

stämmelserna i 21 och 22 kap. skattebetalningslagen.

background image

4

SFS 2007:346

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

�vriga bestämmelser

16 §

I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas det som gäller

om bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skattebetalningslagen
(1997:483).

Skattereduktionen skall räknas av mot kommunal och statlig inkomst-

skatt, statlig fastighetsskatt och förmögenhetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn skall tas till skattereduktion vid beslut om

slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen.

17 §

Det belopp som tillgodoräknas sökanden enligt 7 § skall anges i hela

krontal.

18 §

Skattereduktionen skall beaktas vid ändrad beräkning av preliminär

skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av skattebeloppet en-

ligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas på sådana hushålls-

arbeten som utförts och betalats efter den 30 juni 2007. Vid beräkningen av
den slutliga skatten enligt 2008 års taxering får, i stället för vad som anges i
7 §, skattereduktionen uppgå till högst 25 000 kronor.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)