SFS 2007:347 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

070347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 9 § skattebetalningslagen

(1997:483) skall ha följande lydelse.

11 kap.

9 §

2

Skatteverket fattar varje år beslut om skattens storlek enligt den årliga

taxeringen (

grundläggande beslut om slutlig skatt

). Slutlig skatt kan be-

stämmas också genom omprövningsbeslut och till följd av beslut av dom-
stol.

Med slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt 10 § mins-

kad med skattereduktion enligt följande ordning.

1. lagen (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002

och 2003 års taxeringar,

2. lagen (2003:821) om särskild skattereduktion vid 2005 års taxering,
3. lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt,
4. lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslut-

ningar för tele- och datakommunikation,

5. lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande in-

stallationer i småhus,

6. lagen (2004:752) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på

bostadshus,

7. 65 kap. 9�12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229),
8. lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete,
9. lagen (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt, och
10. lagen (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog

vid 2006�2008 års taxeringar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181.

2

Senaste lydelse 2005:1138.

SFS 2007:347

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007