SFS 2007:348 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

070348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1994:1563) om tobaks-

skatt skall ha följande lydelse.

1 §

2

Tobaksskatt skall betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige,

som förs in eller tas emot från ett annat EG-land eller som importeras från
tredje land.

Skatt skall betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak.
Skatt skall betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i

Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan. Närmare bestämmelser härom meddelas i 35�40 a §§.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska ge-

menskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden
utanför detta skatteområde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181.

2

Senaste lydelse 2001:516.

SFS 2007:348

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007