SFS 2007:350 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

070350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 47 kap. 4 § inkomstskattelagen

(1999:1229) och bilagorna 6 a.1, 6 a.2, 24.1, 24.2, 37.1 och 37.2 till lagen
skall ha följande lydelse.

47 kap.

4 §

3

En privatbostad i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet räknas som ursprungsbostad även om den inte är permanentbostad, om
den skattskyldige är bosatt i bostaden men ännu inte har bott där ett år och

1. den tas i anspråk genom expropriation eller liknande förfarande,
2. den annars avyttras under sådana förhållanden att det måste anses som

en tvångsavyttring och det inte skäligen kan antas att den skulle ha avyttrats
även om det inte hade funnits något tvång, eller

3. den avyttras till en stat som avses i denna paragraf därför att det på

grund av flygbuller inte går att bo i den utan påtaglig olägenhet.

1

Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181.

2

Jfr rådets direktiv 2006/98/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa di-

rektiv rörande beskattning, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning
(EUT L 363, 20.12.2006, s. 129, Celex 32006L0363).

3

Senaste lydelse 2006:1520.

SFS 2007:350

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:350

Bilaga 6 a.1

4

4

Senaste lydelse 2004:614.

Associationsformer som avses i 6 a kap. 3 och 4 §§:

background image

3

SFS 2007:350

Bilaga 6 a.2

5

5

Senaste lydelse 2004:614.

3

SFS 2007:324�379

Skatter som avses i 6 a kap. 4 §:

background image

4

SFS 2007:350

Bilaga 24.1

6

6

Senaste lydelse 2006:619.

Associationsformer som avses i 24 kap. 16 § andra stycket 1:

background image

5

SFS 2007:350

Bilaga 24.2

7

Skatter som avses i 24 kap. 16 § andra stycket 3:

� impôt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� Podatek dochodowy od osób prawnych i Polen,

� Davek od dobi_ka pravnih oseb i Slovenien,

� da_ z príjmov právnick_ch osôb i Slovakien,

� ____________ _____ i Bulgarien, och

� impozit pe profit i Rumänien.

7

Senaste lydelse 2004:614.

Skatter som avses i 24 kap. 16 § andra stycket 3:

background image

6

SFS 2007:350

Bilaga 37.1

8

Associationsformer som avses i 37 kap. 9 § 3 och 30 a § första stycket,
38 kap. 3 § första stycket 3 och 20 § första stycket, 38 a kap. 4 § första
stycket 3 och 22 § första stycket, 48 a kap. 6 § 3 och 17 § första stycket samt
49 kap. 9 § 3 och 32 § första stycket:

� bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den

8 oktober 2001 om stadga för europabolag och rådets direktiv 2001/86/EG
av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad
gäller arbetstagarinflytande samt europakooperativ som bildats enligt rådets
förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska
kooperativa föreningar (SCE-föreningar) och rådets direktiv 2003/72/EG av
den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa

föreningar med avseende på arbetstagarinflytande,

8

Senaste lydelse 2006:1422.

background image

7

SFS 2007:350

Bilaga 37.2

9

Skatter som avses i 37 kap. 9 § 3 och 30 a § första stycket, 38 kap. 3 § första
stycket 3 och 20 § första stycket, 38 a kap. 4 § första stycket 3 och 22 § för-
sta stycket, 48 a kap. 6 § 3 och 17 § första stycket samt 49 kap. 9 § 3 och
32 § första stycket:

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas första gången vid

2008 års taxering.

2.

Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas be-

stämmelserna i bilagorna 6 a.1, 6 a.2, 24.1, 24.2, 37.1 och 37.2 i sina nya ly-
delser för den del av beskattningsåret som avser tid före ikraftträdandet men
efter den 31 december 2006. På begäran av skattskyldig tillämpas dock bila-
gorna i sina äldre lydelser på den del av beskattningsåret som avser tid före
ikraftträdandet men efter den 31 december 2006.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Per Classon
(Finansdepartementet)

9

Senaste lydelse 2006:1422.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007