SFS 2007:353 Förordning om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

070353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:646) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:646) om behandling

av uppgifter i Tullverkets verksamhet skall införas en ny paragraf, 6 a §, av
följande lydelse.

6 a §

Uppgifter som behandlas med stöd av bestämmelserna i artikel 5 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 ok-
tober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemen-
skapen

1

, skall lämnas ut till Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som

regeringen bestämmer.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

EUT L 309, 25.11.2005, s. 9, (Celex 32005R1889).

SFS 2007:353

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007