SFS 2007:354 Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306)

070354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tullförordningen (2000:1306);

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att det i tullförordningen (2000:1306) skall införas

två nya paragrafer, 70 a och 70 b §§, samt närmast före 70 a § en ny rubrik
av följande lydelse.

Tullkontroll av kontanta medel

70 a §

Tullverket får meddela föreskrifter som avses i 7 a kap. 6 § tullagen

(2000:1281).

70 b §

Har polismyndighet eller Kustbevakningen vid genomförandet av

en tullkontrollåtgärd enligt 61 eller 62 § funnit sådana omständigheter som
utgör grund för registrering och bearbetning av information enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober
2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenska-
pen

1

, skall dessa uppgifter lämnas ut till Tullverket.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

EUT L 309, 25.11.2005, s. 9, (Celex 32005R1889).

SFS 2007:354

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007