SFS 2007:355 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293)

070355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293);

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om strålskyddsförordningen (1988:293)

dels

att 15, 16 och 19 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 16 a §, av följande

lydelse.

15 §

Statens strålskyddsinstitut skall ha tillsyn över att strålskyddslagen

(1988:220) och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen
följs, om inte annat följer av 16 §.

16 §

1

I fråga om solarieverksamhet skall en kommunal nämnd som fullgör

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ha tillsyn inom kommunen
över att strålskyddslagen (1988:220) och föreskrifter och villkor som har
meddelats med stöd av lagen följs. Om det finns särskilda skäl får Statens
strålskyddsinstitut i det enskilda fallet, efter samråd med kommunen, besluta
att tillsynen i stället skall utövas av Strålskyddsinstitutet.

Efter åtagande av en kommun får Strålskyddsinstitutet, utom i de fall som

anges i tredje stycket, överlåta åt en sådan nämnd att utöva tillsynen även i
fråga om annat än solarieverksamhet.

I fråga om verksamhet som utövas av Försvarsmakten, Försvarets mate-

rielverk, Fortifikationsverket eller Försvarets radioanstalt får Strålskydds-
institutet efter åtagande av generalläkaren överlåta åt denne att i ett visst av-
seende utöva tillsynen.

16 a §

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgift för kostna-

der för sådan tillsynsverksamhet som utövas av en kommunal nämnd enligt
16 § första stycket.

19 §

2

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Statens strålskyddsinstituts beslut
med stöd av 14 § och generalläkarens beslut i frågor som avses i 16 § tredje
stycket överklagas dock hos regeringen.

1

Senaste lydelse 1998:893.

2

Senaste lydelse 1998:893.

SFS 2007:355

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:355

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)