SFS 2007:356 Lag om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

070356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av
hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1988:1597) om finan-

siering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. skall ha följande ly-
delse.

3 §

2

Avgiften är 0,3 öre för varje levererad kilowattimme elström.

Avgiften skall betalas till den myndighet som regeringen bestämmer.
Avgiftsmedlen skall föras över till Kärnavfallsfonden som förvaltar med-

len särskilt enligt 7 och 7 a §§ lagen (1992:1537) om finansiering av fram-
tida utgifter för använt kärnbränsle m.m. och föreskrifter som har meddelats
med stöd av 7 b § samma lag. Av 12 § lagen (2006:647) om finansiella åt-
gärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet fram-
går att avgiftsmedlen från och med den 1 januari 2008 förvaltas enligt den
lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2006/07:93, bet. 2006/07:FöU7, rskr. 2006/07:168.

2

Senaste lydelse 2006:651.

SFS 2007:356

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007