SFS 2007:357 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

070357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 och 43 §§ strålskyddslagen

(1988:220) skall ha följande lydelse.

17 §

För arbeten som från strålskyddssynpunkt medför särskild risk för

vissa arbetstagare i verksamheter med strålning eller i andra verksamheter,
får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela fö-
reskrifter om

1. skyldighet för verksamhetsutövaren att rapportera uppgifter som har

betydelse för bedömningen av arbetets strålningsrisker,

2. att särskilda villkor skall gälla för arbetets planering och utförande, och
3. förbud mot att arbetet utförs av sådana arbetstagare.

43 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för myndighets verksamhet enligt denna lag.
Regeringen får överlåta åt kommuner att meddela sådana föreskrifter när det
gäller en kommunal myndighets verksamhet

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2006/07:93, bet. 2006/07:FöU7, rskr. 2006/07:168.

2

Senaste lydelse 1990:236.

SFS 2007:357

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007