SFS 2007:358 Förordning om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt

070358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1613) om
tobaksskatt;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att i 2 § förordningen (1994:1613) om tobaks-

skatt

1

ordet ⬝mineraloljeprodukter⬝ skall bytas ut mot ⬝energiprodukter⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse av 2 § 2003:973.

SFS 2007:358

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007