SFS 2007:359 Förordning om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

070359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:518) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och
mineraloljeprodukter;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:518) om punkt-

skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineral-
oljeprodukter

1

dels

att i 1, 3, 4 och 6�9 §§ ordet ⬝mineraloljeprodukter⬝ skall bytas ut

mot ⬝energiprodukter⬝,

dels

att rubriken till förordningen skall ha följande lydelse.

Förordning om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse av

4 § 1999:555
6 § 2003:996
7 § 2003:996
8 § 2003:996
9 § 2003:164.

SFS 2007:359

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007