SFS 2007:360 Förordning om ändring i förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet

070360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1067) om
elektromagnetisk kompatibilitet;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (1993:1067) om elektro-

magnetisk kompatibilitet

dels

att 10 och 11 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 2 § skall utgå,

dels

att nuvarande 11 a § skall betecknas 10 §,

dels

att 1–3, 4–6, 8, 9 och 12 §§, den nya 10 § samt rubriken närmast före

1 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast efter 6 § skall sättas närmast före 9 §,

dels

att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 3 a och 7 §§,

samt närmast före 7 och 8 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om elektromagnetisk kom-

patibilitet (EMC) för utrustning.

Förordningen tillämpas inte på materiel som är krigsmateriel enligt för-

ordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Förordning (2007:360).

2 §

I denna förordning avses med

apparat:

en färdigställd anordning eller en kombination av sådana anord-

ningar som tillhandahålls som en funktionell enhet och är avsedd för en slut-
användare och som kan alstra elektromagnetiska störningar, eller vars funk-
tion kan påverkas av sådana störningar,

elektromagnetisk kompatibilitet

(EMC)

: en utrustnings förmåga att fun-

gera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka
oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning,

elektromagnetisk störning:

elektromagnetiskt fenomen som kan försämra

funktionen hos en utrustning, till exempel elektromagnetiskt brus, en
oönskad signal eller en förändring i själva överföringsmediet,

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet
och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 24, Celex
32004L0108).

SFS 2007:360

Utkom från trycket
den 13 juni 2007
Omtryck

background image

2

SFS 2007:360

fast installation:

en särskild kombination av olika apparater och eventu-

ella andra anordningar som är monterade på en i förhand bestämd plats och
avsedda för permanent användning där,

slutanvändare:

den som brukar en apparat,

tålighet:

en utrustnings förmåga att fungera som avsett utan försämring i

närvaro av elektromagnetisk störning,

utrustning:

både apparater och fasta installationer.

Förordning (2007:360)

3 §

2

Med en apparat likställs

– en komponent eller en sammansatt inbyggnadsdel som tillhandahålls för

att monteras in i en apparat av en slutanvändare och som kan alstra elektro-
magnetiska störningar, eller vars funktion kan påverkas av sådana stör-
ningar, och

– en kombination av apparater och eventuella andra anordningar som är

avsedda att flyttas och användas på olika platser (rörlig installation).

Förord-

ning (2007:360).

3 a §

Vad som i denna förordning föreskrivs om utrustning skall i tillämp-

liga delar gälla även för anordningar som inte tillhandahålls på marknaden
men som är avsedda att tas i bruk och som kan alstra elektromagnetiska stör-
ningar, eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar.

Förordning

(2007:360).

Skyddskrav

4 §

Utrustning skall med hänsyn till tillämpbar teknik vara konstruerad

och tillverkad så att

1. den inte alstrar en elektromagnetisk störning som överskrider den nivå

över vilken radio- eller teleutrustning eller annan utrustning inte kan fungera
som avsett, och

2. den har en sådan tålighet mot elektromagnetisk störning att den elektro-

magnetiska strålning som kan förväntas vid avsedd användning inte medför
att dess funktion försämras i en oacceptabel utsträckning.

En fast installation skall dessutom installeras enligt god branschpraxis och

i enlighet med information om hur de ingående komponenterna är avsedda
att användas för att uppfylla skyddskraven.

Förordning (2007:360).

Marknadstillträde m.m.

5 §

3

Utrustning får släppas ut på marknaden eller tas i bruk endast om den

uppfyller

1. skyddskraven enligt 4 §, när den är korrekt installerad och underhållen

samt används för avsedda ändamål, och

2. andra bestämmelser som har meddelats i eller med stöd av denna för-

ordning.

Förordning (2007:360).

2

Senaste lydelse 1997:73.

3

Senaste lydelse 1993:1329. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2007:360

6 §

Utrustning som är konstruerad och tillverkad samt installerad på före-

skrivet sätt får inte ändras av användaren så att den inte längre uppfyller kra-
ven på elektromagnetisk kompatibilitet.

Förordning (2007:360).

Användning av utrustning

7 §

4

Utrustning får bara användas så att den fungerar tillfredsställande i sin

elektromagnetiska omgivning och inte orsakar oacceptabla elektromagne-
tiska störningar för annan utrustning.

Förordning (2007:360).

Undantag från krav på elektromagnetisk kompatibilitet

8 §

Elsäkerhetsverket får i fråga om anordningar som avses i 3 a § i det en-

skilda fallet besluta om undantag från skyddskraven och från vad som i 7 §
anges om användning av utrustning, om det inte medför oacceptabla elektro-
magnetiska störningar för annan utrustning.

Förordning (2007:360).

Bemyndiganden

9 §

Elsäkerhetsverket får meddela

1. närmare föreskrifter om skyddskraven enligt 4 §,
2. föreskrifter om dokumentation av god branschpraxis vid installation av

fasta installationer,

3. föreskrifter om kontroll och märkning av utrustning i fråga om dess

elektromagnetiska kompatibilitet,

4. föreskrifter om information som skall följa med utrustning och som av-

ser uppgifter

a) av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och
b) om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till

ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det, och

5. föreskrifter som avses i 3 § lagen (1992:1512) om elektromagnetisk

kompatibilitet, om ersättning för kostnader för kontroll av utrustning.

För-

ordning (2007:360).

10 §

Vad som föreskrivs i 8 och 9 §§ om rätt för Elsäkerhetsverket att be-

sluta om undantag från skyddskraven för elektromagnetisk kompatibilitet
och att meddela föreskrifter skall i stället gälla Vägverket i fråga om

1. motorfordon,
2. släpvagnar till motorfordon,
3. traktorer, och
4. komponenter som är avsedda för eftermontering i motorfordon och av

betydelse för den direkta kontrollen över fordonet (immunitetsrelaterade
funktioner).

Förordning (2007:360).

11 §

Har upphävts genom förordning (2007:360).

11 a §

5

Ny beteckning 10 § genom förordning (2007:360).

4

Tidigare 7 § upphävd genom 1998:278.

background image

4

SFS 2007:360

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Tillsyn

12 §

6

Tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter med-

delade med stöd av förordningen utövas av

1. Post- och telestyrelsen, i fråga om radio- och teleterminalutrustning

som avses i 2 § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning,

2. Vägverket, i fråga om utrustning som avses i 10 §, och
3. Elsäkerhetsverket, i fråga om övrig utrustning.
I fråga om användningen av annan utrustning än den som avses i första

stycket 1 hos Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt
och Totalförsvarets forskningsinstitut gäller dock att tillsynen utövas av För-
svarets materielverk.

Förordning (2007:360)

.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2007.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utrustning som släpps ut på

marknaden före den 20 juli 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5

Senaste lydelse 1998:278.

6

Senaste lydelse 2000:922.