SFS 2007:361 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

070361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i epizootilagen (1999:657);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om epizootilagen (1999:657)

dels

att 8 och 15�19 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 21 a §, av följande lydelse.

8 §

2

För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i
det enskilda fallet besluta om

1. slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade

eller kan sprida smitta,

2. slakt eller annan avlivning av andra djur,
3. oskadliggörande av döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall

och annat material som kan sprida smitta,

4. smittrening,
5. vaccination eller annan förebyggande behandling av djur,
6. undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,
7. djurhållning,
8. begränsningar eller andra villkor vad gäller förflyttning av fordon,
9. begränsningar eller andra villkor vad gäller transport eller annan hante-

ring av levande och döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall och an-
nat material,

10. registrering eller journalföring av djurtransporter, levande och döda

djur, produkter av djur och andra varor, avfall och annat material,

11. dokumentation i fråga om besök på en anläggning där djur hålls,
12. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,
13. metoder för provtagning och analys,
14. skyldighet att till Jordbruksverket lämna uppgifter som kan ha bety-

delse för arbetet med att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar,

15. annan åtgärd som skall genomföras till följd av beslut av Europeiska

kommissionen eller som annars är nödvändig.

15 §

3

Staten skall ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut som

har meddelats med stöd av lagen eller på grund av beslut som har meddelats
med stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen drabbas av

1

Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165.

2

Senaste lydelse 2006:810.

3

Senaste lydelse 2003:101.

SFS 2007:361

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:361

1. förlust på grund av att husdjur eller andra än vilt levande djur avlivas

eller dör till följd av biverkning av vaccination eller av annan behandling,

2. kostnader på grund av saneringsåtgärder,
3. produktionsbortfall,
4. annan inkomstförlust än som avses i 3.
Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent av den

kostnad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas full ersättning.

Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott eller vid miss-

tanke om utbrott av sådana särskilt allvarliga epizootiska sjukdomar som
anges i föreskrifter meddelade av regeringen.

16 §

Ersättning enligt denna lag kan jämkas om den ersättningsberättigade

uppsåtligen eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden eller
förlusten. Detsamma gäller om den ersättningsberättigade vägrar att rätta sig
efter en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen eller
ett beslut som har meddelats med stöd av de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen.

17 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva att

1. ersättning inte lämnas för kontrollåtgärder eller förebyggande åtgärder

som vidtas enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller
enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,

2. till grund för ersättning för sådan förlust eller kostnad som anges i 15 §

första stycket 1 eller 2 skall läggas ett visst högsta värde på djur eller annan
egendom som skall ersättas,

3. ersättning enligt 15 § får lämnas enligt viss angiven schablon.

18 §

Den som har deltagit i förebyggande åtgärder eller bekämpning enligt

denna lag eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen har
rätt till ersättning av staten för arbete och tidsspillan samt för resa och uppe-
hälle.

Den som har ställt lokal eller utrustning till förfogande för de ändamål

som anges i första stycket har rätt till ersättning av staten för sina kostnader
och för förlorad avkastning eller nytta.

19 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om krav på ansökan om ersättning och om tidsfrister för en
sådan ansökan.

21 a §

Vid överklagande av ersättningsbeslut som fattats med stöd av be-

stämmelserna om schablon i 17 § skall Jordbruksverket snarast ompröva be-
slutet om överklagandet inte skall avvisas enligt 24 § förvaltningslagen
(1986:223).

Ett överklagande förfaller, om Jordbruksverket ändrar beslutet såsom den

klagande begär. Om Jordbruksverket ändrar beslutet på annat sätt än den
klagande begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet.

4

Senaste lydelse 2003:101.

background image

3

SFS 2007:361

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. I fråga om ersättningsanspråk som har uppkommit före den 1 juli 2007

tillämpas 17 § 3 och 19 § i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007