SFS 2007:362 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

070362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

2

dels

att i 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 a, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25,

25 b, 25 c och 25 d §§ skall uttrycket ”regeringen eller, efter regeringens be-
myndigande, Djurskyddsmyndigheten” bytas ut mot ”regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer”,

dels

att i 19 a § skall uttrycket ”regeringen eller, om regeringen bestäm-

mer det, Djurskyddsmyndigheten” bytas ut mot ”regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer”,

dels

att i övergångsbestämmelsen till lagen (2006:809) om ändring av

nämnda lag skall uttrycket ”regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, Djurskyddsmyndigheten” bytas ut mot ”regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer”,

dels

att 20, 24, 24 a och 38 §§ skall ha följande lydelse.

20 §

3

Vid verksamhet som avses i 19 a § skall det finnas

1. föreståndare som ansvarar för verksamheten och som har godkänts av

den myndighet som regeringen bestämmer,

2. veterinär som ger råd och anvisningar om hur verksamheten skall be-

drivas och som bistår vid behandling av djuren, och

3. för verksamheten tillräckligt stor personal som har den utbildning och

kompetens som behövs för verksamheten.

Föreståndaren och veterinären skall se till att verksamheten bedrivs enligt

denna lag och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vad som skall
gälla för föreståndare och veterinär och om den utbildning och kompetens
som personalen skall ha.

1

Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165.

2

Lagen omtryckt 2003:1077.

Senaste lydelse av
3 § 2005:1226

23 § 2005:1226

12 § 2006:809

25 § 2006:809

16 § 2005:338

25 b §2006:809

19 a § 2005:1226

25 c § 2006:809

21 § 2005:1226

25 d § 2006:809.

22 § 2005:1226

3

Senaste lydelse 2005:1226.

SFS 2007:362

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

4

SFS 2007:324–379

background image

2

SFS 2007:362

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

24 §

4

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm-
melserna utövas av länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommu-
nerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.

En kommuns offentliga kontroll skall fullgöras av den eller de kommu-

nala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Nämnden skall ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning
som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett till-
fredsställande sätt.

24 a §

5

De kontrollmyndigheter som regeringen bestämmer samordnar öv-

riga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i
denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, in-

formation och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyl-
digheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

38 §

6

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut, som en statlig förvaltningsmyndighet i särskilt fall meddelat enligt

lagen, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos re-

geringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

4

Senaste lydelse 2006:809.

5

Senaste lydelse 2006:809.

6

Senaste lydelse 2006:809.