SFS 2007:363 Lag om ändring i lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar

070363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:537) om märkning och
registrering av hundar;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2000:537) om märk-

ning och registrering av hundar

2

dels

att i 4 § ordet ⬝Djurskyddsmyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Statens

jordbruksverk⬝,

dels

att i 5 och 11 §§ ordet ⬝Djurskyddsmyndigheten⬝ skall bytas ut mot

⬝Jordbruksverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165.

2

Senaste lydelse av

4 § 2003:53
5 § 2003:53
11 § 2003:53.

SFS 2007:363

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007