SFS 2007:364 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

070364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

3

dels

att 1 a kap. 1 § och 9 kap. 9 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 9 kap. 2 a och 23�

26 §§, av följande lydelse.

1 a kap.

1 §

4

Bestämmelserna i denna lag om publika försäkringsaktiebolag skall

tillämpas även på europabolag som har säte i Sverige och har beviljats kon-
cession att driva försäkringsrörelse när det gäller frågor som inte regleras i
SE-förordningen. För sådana europabolag gäller också 2�5 a, 7, 8 och
9 a §§, 16 § första och andra styckena, 17�29 och 32 §§ lagen (2004:575)
om europabolag samt bestämmelserna i detta kapitel.

För ett sådant europabolag skall det som sägs i
1. 5 § första stycket lagen om europabolag om tillämpningen av 23 kap.

3 § aktiebolagslagen (2005:551), i stället avse 15 a kap. 1 § tredje stycket
denna lag,

2. 7 § första stycket lagen om europabolag om registreringsbestämmelser,

i stället avse bestämmelser i denna lag och andra författningar om registre-
ring i försäkringsregistret,

3. 17 § andra stycket lagen om europabolag om tillämpningen av 7 kap.

25 § aktiebolagslagen, i stället avse 9 kap. 9 § femte stycket denna lag,

4. 21 § lagen om europabolag om tillämpningen av 9 kap. 6 § aktiebolags-

lagen, i stället avse 10 kap. 12 § denna lag,

5. 27 § andra stycket lagen om europabolag om tillämpningen av 7 kap.

18�20 §§ aktiebolagslagen, i stället avse 9 kap. 9 § första stycket denna lag,

6. 28 § lagen om europabolag om aktiebolagslagen, i stället avse denna

lag, och

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004

om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109).

3

Lagen omtryckt 1995:1567.

4

Senaste lydelse 2006:601.

SFS 2007:364

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:364

7. 32 § första stycket lagen om europabolag om 11 §, i stället avse 4 § i

detta kapitel.

9 kap.

2 a §

Ett publikt försäkringsaktiebolag vars aktier är noterade vid en

svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan
reglerad marknad, skall inför en bolagsstämma tillhandahålla aktieägarna ett
fullmaktsformulär.

Formuläret skall tillhandahållas tillsammans med kallelsen till bolags-

stämman, om kallelsen sänds till aktieägarna. Om kallelse sker på något an-
nat sätt, skall fullmaktsformuläret tillhandahållas aktieägarna på begäran ef-
ter det att bolagsstämman har tillkännagetts.

Formuläret får inte innehålla namn på ombud eller ange hur ombudet skall

rösta.

9 §

5

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor före

stämman. Om inte bolagsordningen anger längre tid, skall kallelsen utfärdas
senast två veckor före stämman. Uppskjuts stämman till en dag som infaller
senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse ske till
den fortsatta stämman. Fordras enligt bolagsordningen för giltighet av ett
bolagsstämmobeslut att det fattas på två stämmor, kan kallelse till den andra
stämman inte ske innan den första stämman har hållits. I sådan kallelse skall
det anges vilket beslut den första stämman har fattat.

Kallelse skall ske enligt bolagsordningen. En skriftlig kallelse skall dock

alltid sändas till varje aktieägare eller röstberättigad i ett ömsesidigt försäk-
ringsbolag vars postadress är känd för bolaget, om

1. den ordinarie bolagsstämman skall hållas på någon annan tid än den

som anges i bolagsordningen, eller

2. bolagsstämman skall behandla frågor om
a) sådana ändringar av bolagsordningen som avses i 16 och 18 §§,
b) bolagets försättande i likvidation eller
c) upphörande av bolagets likvidation.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för bolagsstämman samt

uppgift om förutsättningarna för att få delta i stämman. I kallelsen skall det
också tydligt anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Om ett
ärende avser en ändring av bolagsordningen, skall det huvudsakliga innehål-
let i förslaget till ändringen anges i kallelsen. Att i vissa fall särskilda upp-
gifter skall anges i kallelsen följer av 4 kap. 7 § andra stycket och 1 § tredje
stycket detta kapitel.

I ett publikt försäkringsaktiebolag vars aktier är noterade vid en svensk el-

ler utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad
marknad, skall en kallelse till en bolagsstämma även innehålla uppgift om
det totala antalet aktier och röster i bolaget. Uppgifterna skall avse förhållan-
dena vid tidpunkten för bolagsstämman eller, i fråga om avstämningsbolag,
tio dagar före bolagsstämman. Om detta inte är möjligt, skall uppgifterna
avse förhållandena vid den tidpunkt då kallelsen utfärdades.

5

Senaste lydelse 2006:563.

background image

3

SFS 2007:364

Under minst en vecka närmast före den stämma, som avses i 5 §, skall

redovisningshandlingarna, revisionsberättelsen och revisorns yttrande enligt
8 kap. 9 c § eller avskrifter av dessa hållas tillgängliga hos bolaget för aktie-
ägarna och de röstberättigade samt genast sändas till de aktieägare eller de
röstberättigade som begär det och uppger sin postadress.

23 §

Under de förutsättningar som anges i 24�26 §§ får ett publikt försäk-

ringsaktiebolag vars aktier är noterade vid en svensk eller utländsk börs, en
auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad, lämna in-
formation till aktieägare med elektroniska hjälpmedel även när det i lagen
anges att informationen skall lämnas på något annat sätt.

24 §

Ett beslut om att använda elektroniska hjälpmedel för information till

aktieägare fattas av bolagsstämman.

Elektroniska hjälpmedel får användas endast om bolaget har tillförlitliga

rutiner för att identifiera aktieägarna.

25 §

Bolaget får informera en aktieägare med elektroniska hjälpmedel en-

dast om aktieägaren efter en skriftlig förfrågan har godtagit ett sådant förfa-
rande. En aktieägare som inte inom två veckor från det att förfrågan sändes
har motsatt sig användningen av elektroniska hjälpmedel skall anses ha god-
tagit förfarandet. Av förfrågan skall det framgå att framtida information kan
komma att lämnas med elektroniska hjälpmedel, om inte aktieägaren ut-
tryckligen motsätter sig detta.

En aktieägare som har godtagit att information lämnas med elektroniska

hjälpmedel kan när som helst återta sitt godtagande.

26 §

Det som föreskrivs i fråga om aktieägare i 23�25 §§ skall också till-

lämpas på den som har rätt att utöva en aktieägares rättigheter i dennes
ställe.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007