SFS 2007:367 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

070367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

dels

att 9 kap. 1�3 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 9 kap. 5 och 6 §§, av

följande lydelse.

9 kap.

1 §

3

Ett företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra
stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldigt
att upprätta koncernredovisning, skall minst en gång under ett räkenskapsår
som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårs-
rapport).

Delårsrapporten skall upprättas för en period mellan räkenskapsårets bör-

jan och delårsperiodens utgång. Minst en delårsrapport skall, om inte annat
följer av 5 a kap. 5 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskaps-
året. I 5 a kap. lagen om börs- och clearingverksamhet finns ytterligare be-
stämmelser om vilka företag som skall lämna delårsrapport.

Delårsrapporten skall avfattas på svenska i vanlig läsbar form. I aktie-

bolag får den i stället upprättas i elektronisk form.

2 §

4

Delårsrapporten skall hållas tillgänglig hos företaget för var och en

som vill ta del av den. En kopia skall genast sändas till en sådan aktieägare,
bolagsman eller medlem som begär det och uppger sin postadress. En del-
årsrapport som avses i 1 § andra stycket andra meningen och en delårs-

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004

om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109) samt kommissionens
direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa be-
stämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad (EUT L 69, 9.3.2007, s. 27, Celex 32007L0014).

3

Senaste lydelse 2006:871.

4

Senaste lydelse 2006:487.

SFS 2007:367

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:367

rapport som avses i 5 a kap. 5 § lagen (1992:543) om börs- och clea-
ringverksamhet skall senast två månader efter rapportperiodens utgång läm-
nas till registreringsmyndigheten i enlighet med bestämmelserna i 8 kap.
3�3 b §§.

Om delårsrapporten inte lämnas till registreringsmyndigheten i rätt tid,

tillämpas 8 kap. 13 §.

Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av delårsrapporter finns i

9 a kap. lagen om börs- och clearingverksamhet, för sådana företag som är
skyldiga att upprätta delårsrapport enligt den lagen.

3 §

5

Delårsrapporten skall bestå av

1. en balansräkning i sammandrag,
2. en resultaträkning i sammandrag,
3. noter, och
4. delårsinformation.
Balansräkningen och resultaträkningen skall minst innehålla de rubriker

och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen.
Samma principer skall följas för redovisning och värdering som när årsredo-
visningen upprättas.

Noterna skall innehålla information om väsentliga beloppsförändringar

som inträffat under den aktuella perioden.

Delårsinformationen skall innehålla information om händelser som är av

väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och re-
sultat och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som fö-
retaget står inför. Delårsinformationen skall dessutom innehålla uppgifter
om transaktioner med närstående som väsentligen påverkat företagets ställ-
ning och resultat.

Ett moderföretag skall i delårsrapporten, utöver uppgifter om moderföre-

taget, lämna uppgifter för koncernen motsvarande det som sägs i första�
fjärde styckena.

5 §

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av inter-
nationella redovisningsstandarder

6

skall i fråga om delårsrapporter tillämpa

kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 av den 29 september 2003
om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002

7

.

Ett företag som avses i första stycket skall tillämpa enbart följande be-

stämmelser i detta kapitel:

1. 1 § tredje stycket om språk och form,
2. 2 § om tillhandahållande av delårsrapport m.m.,
3. 3 § första�fjärde styckena om delårsrapportens innehåll för uppgifter

om moderföretaget, och

4. 6 § om granskning av revisor.

5

Senaste lydelse 2006:871.

6

EGT L 243, 11.9.2002, s. 1, (Celex 32002R1606).

7

EUT L 261, 13.10.2003, s. 1, (Celex 32003R1725).

background image

3

SFS 2007:367

I delårsrapporten skall företaget dessutom lämna en beskrivning av vä-

sentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen
står inför.

6 §

Om en delårsrapport har granskats av en revisor, skall även revisorns

rapport bifogas delårsrapporten.

Om delårsrapporten inte är granskad av en revisor, skall det anges i rap-

porten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Företag som inte omfattas av 5 a kap. 5 § lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet får tillämpa äldre bestämmelser i 9 kap. 3 § om del-
årsrapporters innehåll m.m. för räkenskapsår som avslutas senast den 30 juni
2008. Sådana företag behöver inte heller tillämpa 9 kap. 6 § om revisors
granskning för nämnda räkenskapsår.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007