SFS 2007:368 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

070368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 9

kap. 2 och 3

§§ lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall
ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

3

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall bestämmelserna om

delårsrapport i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas med un-
dantag för 1 § första stycket.

3 §

4

Utöver vad som följer av 9 kap. 2 § första stycket årsredovisnings-

lagen (1995:1554) om tillhandahållande av delårsrapport m.m. skall delårs-
rapporten

� i sparbanker genast lämnas även till de huvudmän som begär det, samt
� i banker och hypoteksinstitut ges in till registreringsmyndigheten enligt

8 kap. 5 § denna lag så snart det kan ske och allra senast inom två månader
efter rapportperiodens utgång.

I delårsrapporten skall, utöver vad som anges i 9 kap. 3 § årsredovisnings-

lagen, uppgifter lämnas om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan
föregående räkenskapsårs utgång.

Sådana uppgifter om koncernen som anges i 9 kap. 3 § femte stycket års-

redovisningslagen behöver inte lämnas, om

1. företaget i enlighet med 7 kap. 2 § årsredovisningslagen inte har upp-

rättat någon koncernredovisning för närmast föregående räkenskapsår,

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004

om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109) samt kommissionens
direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa be-
stämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad (EUT L 69, 9.3.2007, s. 27, Celex 32007L0014).

3

Senaste lydelse 1999:1113.

4

Senaste lydelse 2006:872.

SFS 2007:368

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

6

SFS 2007:324�379

background image

2

SFS 2007:368

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registrerings-

myndigheten enligt 7 kap. 2 § årsredovisningslagen har upprättat en delårs-
rapport som omfattar samma rapportperiod som företagets delårsrapport,

3. moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som om-

fattar även koncernen,

4. företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moderföretagets

namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte, och

5. förutsättningarna i 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2 denna lag är upp-

fyllda.

Om uppgifter om koncernen utelämnas enligt tredje stycket gäller bestäm-

melserna i 9 kap. 2 § årsredovisningslagen för den delårsrapport som avses i
tredje stycket 2. �r den delårsrapporten inte avfattad på svenska, får regist-
reringsmyndigheten, om rapporten skall sändas in till registreringsmyndig-
heten, förelägga företaget att sända in också en bestyrkt översättning till
svenska. Ett sådant föreläggande skall utfärdas om någon begär det.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Företag som inte omfattas av 5 a kap. 5 § lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet får tillämpa äldre bestämmelser i 9 kap. 2 och 3 §§
om delårsrapportens innehåll m.m. för räkenskapsår som avslutas senast den
30 juni 2008, med det undantaget att delårsrapporten i banker och hypoteks-
institut skall ges in till registreringsmyndigheten. Hänvisningarna i 9 kap. 2
och 3 §§ till bestämmelserna i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall
då avse de bestämmelsernas lydelse före den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)