SFS 2007:370 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

070370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1998:710) med vissa be-

stämmelser om Premiepensionsmyndigheten skall ha följande lydelse.

5 §

2

Premiepensionsmyndigheten skall för varje kalenderår upprätta en

årsredovisning enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-
företag. För denna redovisning skall följande bestämmelser i den lagen till-
lämpas:

� 1 kap. 2 § om hänvisningar till årsredovisningslagen (1995:1554),
� 1 kap. 3 § om vissa definitioner,
� 2 kap. 1 § andra stycket om skyldighet att ta in en resultatanalys i årsre-

dovisningen,

� 2 kap. 2 § om årsredovisningens delar m.m.,
� 3 kap. om balans- och resultaträkning,
� 4 kap. om värderingsregler,
� 5 kap. om tilläggsupplysningar,
� 6 kap. om förvaltningsberättelse och resultatanalys, och
� 10 kap. 1 § om överklagande av Finansinspektionens beslut.
Om myndigheten företräder staten som ägare för ett eller flera företag, i

vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 9 § första, andra el-
ler tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), skall myndigheten
även upprätta en koncernredovisning med tillämpning av bestämmelserna
om sådan redovisning i 7 kap. 2�4 §§ lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första och andra styck-

ena skall myndigheten anses som ett livförsäkringsföretag. Det som sägs om
intresseföretag skall avse företag i vilka staten har ett sådant inflytande som
anges i 1 kap. 5 § årsredovisningslagen, om myndigheten företräder staten
som ägare. Det som sägs om företagets verkställande direktör skall avse
myndighetens chef.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Senaste lydelse 2000:199.

SFS 2007:370

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:370

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)