SFS 2007:371 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

070371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 1, 1 a, 3 och 4 §§ lagen

(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella in-
strument skall ha följande lydelse.

1 §

3

I denna lag förstås med

1.

finansiellt instrument

: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse

avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

2.

fondpapper

: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktie-
ägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett ut-
ländskt bolag (depåbevis),

3.

värdepappersinstitut

: det som anges i 1 kap. 2 § 4 lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4.

börs

och

auktoriserad marknadsplats

: det som anges i 1 kap. 4 § 1 och

3 lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

5.

aktiemarknadsbolag

: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är no-

terade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats,

6.

moder-

och

dotterföretag

: det som anges i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebo-

lagslagen (2005:551) om moderbolag och dotterföretag, varvid det som sägs
om moderbolag skall tillämpas även på andra juridiska personer än aktie-
bolag,

7.

ordinarie delårsrapport

: delårsrapport samt förhandsmeddelande om

kommande årsbokslut (bokslutskommuniké) som ett aktiemarknadsbolag är
skyldigt att lämna enligt sitt noteringsavtal med börsen eller den auktoriser-
ade marknadsplatsen eller, om sådana bestämmelser saknas i noteringsav-

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om in-

siderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96,
12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006) och kommissionens direktiv 2004/72/EG av den
29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG
när det gäller godtagen marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande rå-
varuderivat, upprättande av förteckningar över personer som har tillgång till insiderin-
formation, anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och
rapportering av misstänkta transaktioner (EUT L 162, 30.4.2004, s. 70, Celex
32004L0072).

3

Senaste lydelse 2005:926.

SFS 2007:371

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:371

talet, årsredovisning och delårsrapport enligt bestämmelserna i lagen om
börs- och clearingverksamhet, årsredovisningslagen (1995:1554), lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag samt delårsredo-
görelse enligt bestämmelserna i 5 a kap. 6 § lagen om börs- och clearing-
verksamhet, och

8.

insiderinformation

: information om en icke offentliggjord eller inte all-

mänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finan-
siella instrument.

Om två juridiska personer äger så många aktier eller andelar i en annan

svensk eller utländsk juridisk person att de har hälften var av rösterna för
samtliga aktier eller andelar, är dock vid tillämpningen av denna lag de
förstnämnda juridiska personerna att jämställa med moderföretag och den
sistnämnda juridiska personen att jämställa med dotterföretag.

1 a §

4

Det som föreskrivs om aktiemarknadsbolag skall också tillämpas på

1. svenska aktiebolag som har gett ut aktier som är föremål för handel på

en reglerad marknad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet, och

2. utländska aktiebolag som har gett ut aktier som är noterade vid en börs

eller en auktoriserad marknadsplats och som inte har sitt säte inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet, om bolagen är skyldiga att ge in doku-
ment enligt 6 kap. 1 b § lagen (1991:980) om handel med finansiella instru-
ment till Finansinspektionen.

Det som föreskrivs om fysiska personer som har insynsställning i aktie-

marknadsbolag skall också tillämpas på fysiska personer som har insyns-
ställning i bolag som avses i första stycket.

3 §

5

Följande fysiska personer anses enligt denna lag ha insynsställning i

ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse,
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller

dess moderföretag,

3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag,
4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte

kommanditdelägare,

5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat upp-

drag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befatt-
ningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentlig-
gjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på ak-
tierna i bolaget,

6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1�3 eller annan ledande

befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång
till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka
kursen på aktierna i bolaget,

7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktie-

kapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i

4

Senaste lydelse 2005:835.

5

Senaste lydelse 2004:588.

background image

3

SFS 2007:371

denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är
aktieägaren närstående på det sätt som anges i 5 § första stycket, och

8. den vars närstående enligt 5 § första stycket 4 eller 5 äger aktier i bola-

get, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget.

Finansinspektionen skall på begäran av aktiemarknadsbolaget eller dess

moderföretag pröva frågan om en befattningshavare eller uppdragstagare har
en sådan ledande ställning eller ett sådant kvalificerat uppdrag som avses i
första stycket 5 eller 6.

I fråga om europabolag tillämpas det som sägs i första stycket 1 om styrel-

seledamot på ledamot eller suppleant i lednings-, förvaltnings- eller tillsyns-
organet.

4 §

6

Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftligen

anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i innehavet till Finans-
inspektionen.

Anmälningsskyldighet gäller dock inte
1. innan den som avses i 3 § första stycket 5 eller 6 tagit emot underrät-

telse enligt 7 eller 8 §,

2. om ändring i innehavet föranletts av fondemission eller av att en akties

kvotvärde ändrats genom att en aktie delats upp eller lagts samman med nå-
gon annan aktie, eller

3. förvärv av teckningsrätt genom aktieägares företrädesrätt vid emission,

avyttring av interimsbevis genom omvandling till aktie samt förvärv genom
tilldelning av inlösenrätt.

Av 5 § framgår att anmälningsskyldigheten även omfattar vissa närståen-

des aktieinnehav.

Finansinspektionen kan medge befrielse från anmälningsskyldigheten om

motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 2005:382.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007