SFS 2007:373 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

070373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om aktiebolagslagen

(2005:551)

dels

att 7 kap. 3, 23 och 24 §§, 23 kap. 10 §, 24 kap. 12 § och 26 kap. 2 §

skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 7 kap. 63–67 §§, samt

närmast före 7 kap. 63 och 64 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels

att det i lagen närmast efter rubriken Särskilda bestämmelser för pu-

blika aktiebolag skall införas en ny paragraf, 7 kap. 54 a §, samt närmast
före 7 kap. 54 a § en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.

3 §

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman

får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieäga-
ren undertecknad och daterad fullmakt.

En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.
För vissa publika aktiebolag gäller även 54 a §.

23 §

Aktieägarna skall kallas till bolagsstämma på det sätt som föreskrivs i

bolagsordningen. Kallelse skall även skickas med post till varje aktieägare
vars postadress är känd för bolaget, om

1. ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i

bolagsordningen, eller

2. bolagsstämman skall
a) behandla en fråga om sådan ändring av bolagsordningen som avses i

43–45 §§,

b) ta ställning till om bolaget skall gå i likvidation,
c) granska likvidators slutredovisning, eller
d) behandla en fråga om att bolagets likvidation skall upphöra.
För publika aktiebolag gäller även 56 §. För vissa publika aktiebolag gäl-

ler också 64–67 §§.

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004

om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109).

SFS 2007:373

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:373

24 §

Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för bolagsstämman

samt uppgift om förutsättningarna enligt 2 § för aktieägares rätt att delta i
stämman. Kallelsen skall också innehålla ett förslag till dagordning för bo-
lagsstämman. I förslaget till dagordning skall styrelsen tydligt ange de ären-
den som skall behandlas vid bolagsstämman. Ärendena skall vara numre-
rade.

Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag skall anges, om för-

slaget inte rör en fråga av mindre betydelse för bolaget. Avser ett ärende en
ändring av bolagsordningen, skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till
ändring alltid anges.

Om aktieägarna skall kunna utöva rösträtt vid en bolagsstämma med stöd

av en sådan fullmakt som avses i 4 § andra stycket, skall det framgå av kal-
lelsen hur de skall gå till väga för att få ett fullmaktsformulär.

Särskilda bestämmelser om innehållet i en kallelse finns i
2 § detta kapitel (deltagande i stämma),
13 kap. 10, 33 och 36 §§ (nyemission av aktier),
14 kap. 12, 26 och 29 §§ (emission av teckningsoptioner),
15 kap. 12, 31 och 34 §§ (emission av konvertibler),
16 kap. 3–5 och 7 §§ (vissa riktade emissioner m.m.),
18 kap. 8 § (vinstutdelning),
19 kap. 26 och 35 §§ (förvärv eller överlåtelse av egna aktier),
20 kap. 16 § (minskning av aktiekapitalet), och
25 kap. 5 § (likvidation).
För vissa publika aktiebolag gäller även 63 §.

Fullmaktsformulär

54 a §

Ett publikt aktiebolag, vars aktier är noterade vid en svensk eller ut-

ländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad mark-
nad, skall inför en bolagsstämma tillhandahålla aktieägarna ett fullmaktsfor-
mulär.

Formuläret skall tillhandahållas tillsammans med kallelsen till bolags-

stämman, om kallelsen sänds till aktieägarna. Om kallelse sker på något an-
nat sätt, skall fullmaktsformuläret tillhandahållas aktieägarna på begäran ef-
ter det att bolagsstämman har tillkännagetts.

Formuläret får inte innehålla namn på ombud eller ange hur ombudet skall

rösta.

Bestämmelserna i denna paragraf hindrar inte bolaget att tillhandahålla

sådana fullmaktsformulär som avses i 4 §.

Kallelsens innehåll i vissa publika aktiebolag

63 §

I ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade vid en svensk eller ut-

ländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad mark-
nad, skall en kallelse till en bolagsstämma, utöver det som anges i 24 §, även
innehålla uppgift om det totala antalet aktier och röster i bolaget. Uppgif-
terna skall avse förhållandena vid tidpunkten för bolagsstämman eller, i
fråga om avstämningsbolag, vid den tidpunkt som anges i 28 § tredje
stycket. Om detta inte är möjligt, skall uppgifterna avse förhållandena vid
den tidpunkt då kallelsen utfärdades.

background image

3

SFS 2007:373

Information till aktieägare i vissa publika aktiebolag

64 §

Under de förutsättningar som anges i 65–67 §§ får ett publikt aktiebo-

lag vars aktier är noterade vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad, lämna information till
aktieägare med elektroniska hjälpmedel även när det i lagen anges att infor-
mationen skall lämnas på något annat sätt.

65 §

Ett beslut om att använda elektroniska hjälpmedel för information till

aktieägare fattas av bolagsstämman.

Elektroniska hjälpmedel får användas endast om bolaget har tillförlitliga

rutiner för att identifiera aktieägarna.

66 §

Bolaget får informera en aktieägare med elektroniska hjälpmedel en-

dast om aktieägaren efter en förfrågan som skickats med post har godtagit ett
sådant förfarande. En aktieägare som inte inom två veckor från det att förfrå-
gan sändes har motsatt sig användningen av elektroniska hjälpmedel skall
anses ha godtagit förfarandet. Av förfrågan skall det framgå att framtida in-
formation kan komma att lämnas med elektroniska hjälpmedel, om inte
aktieägaren uttryckligen motsätter sig detta.

En aktieägare som har godtagit att information lämnas med elektroniska

hjälpmedel kan när som helst återta sitt godtagande.

67 §

Det som föreskrivs i fråga om aktieägare i 64–66 §§ skall också till-

lämpas på den som har rätt att utöva en aktieägares rättigheter i dennes
ställe.

23 kap.

10 §

Till fusionsplanen skall det fogas en kopia av bolagens årsredovis-

ningar för de senaste tre räkenskapsåren.

Om fusionsplanen har upprättats senare än sex månader efter utgången av

det senaste räkenskapsår för vilket årsredovisning och revisionsberättelse
har lämnats, skall det vidare till planen fogas en översiktlig redogörelse för
verksamheten och resultatutvecklingen samt för investeringar och föränd-
ringar i likviditet och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. I
redogörelsen skall det också lämnas beloppsuppgifter om nettoomsättningen
och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt under rapportperioden.
Om det finns särskilda skäl, får en ungefärlig beloppsuppgift om resultatet
lämnas. I fråga om bolag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovis-
ning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall redogörelsen också inne-
hålla uppgift om utvecklingen av bolagets inlåning och utlåning. Uppgif-
terna skall avse tiden från utgången av nämnda räkenskapsår till en dag som
infaller tidigast tre månader innan fusionsplanen upprättas.

Om det inte finns något särskilt som hindrar det, skall det i redogörelsen

enligt andra stycket även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapport-
period under det närmast föregående räkenskapsåret. Begrepp och termer
skall så långt det är möjligt stämma överens med dem som har använts i den
senast framlagda årsredovisningen eller, i förekommande fall, koncernredo-
visningen.

background image

4

SFS 2007:373

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

24 kap.

12 §

Till delningsplanen skall det fogas en kopia av bolagens årsredovis-

ningar för de senaste tre räkenskapsåren.

Om delningsplanen har upprättats senare än sex månader efter utgången

av det senaste räkenskapsår för vilket årsredovisning och revisionsberättelse
har lämnats, skall det vidare till planen fogas en redogörelse med sådant
innehåll som anges i 23 kap. 10 § andra och tredje styckena. Uppgifterna i
redogörelsen skall avse tiden från utgången av nämnda räkenskapsår till en
dag som infaller tidigast tre månader innan delningsplanen upprättas.

26 kap.

2 §

Om den bolagsstämma som skall besluta om byte enligt 1 § hålls se-

nare än sex månader efter utgången av det senaste räkenskapsår för vilket
årsredovisning och revisionsberättelse har lämnats, skall det på bolagsstäm-
man läggas fram en redogörelse med sådant innehåll som anges i 23 kap.
10 § andra och tredje styckena. Uppgifterna i redogörelsen skall avse tiden
från utgången av nämnda räkenskapsår till en dag som infaller tidigast tre
månader före dagen för bolagsstämman.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)