SFS 2007:375 Förordning om handel med finansiella instrument

070375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om handel med finansiella instrument;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver

1

följande.

Offentliggörande av aktieinnehav m.m.

1 §

När Finansinspektionen skall offentliggöra information enligt 4 kap.

11 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, får inspektio-
nen lämna informationen till någon annan för offentliggörande. Informatio-
nen skall offentliggöras på ett sådant sätt att den kan få god spridning bland
allmänheten i Sverige och övriga stater inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet så samtidigt som möjligt.

När Finansinspektionen lämnar sådan information för offentliggörande,

skall

1. det framgå att det är fråga om sådan information som inspektionen skall

offentliggöra enligt den bestämmelsen,

2. det framgå vilket aktiebolag informationen avser samt vilken dag och

tid som Finansinspektionen lämnade informationen för offentliggörande,

3. informationen vara upprättad som oredigerad och fullständig text,
4. informationen lämnas på ett sådant sätt att uppgifter inte förvanskas

eller att obehöriga får tillgång till informationen, och

5. det framgå att informationen kommer från Finansinspektionen.
Om det uppstår ett fel eller ett avbrott i samband med att informationen

lämnas för offentliggörande, skall detta åtgärdas snarast.

2 §

Information som avses i 1 § skall offentliggöras på svenska, danska,

norska eller på ett språk som används allmänt på de internationella finan-
siella marknaderna.

Om aktierna är upptagna till handel på en reglerad marknad i en eller flera

andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall informa-
tionen offentliggöras på något av de språk som anges i första stycket och

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004

om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109) och kommissionens
direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa be-
stämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad (EUT L 69, 8.3.2007, s. 27, Celex 32007L0014).

SFS 2007:375

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:375

som godtas av de behöriga myndigheterna i de stater där aktierna är upp-
tagna till handel.

3 §

Finansinspektionen skall på sin webbplats offentliggöra en förteckning

över vad som enligt 5 § 5 skall avses med handelsdagar.

Andra bestämmelser om tillsyn över värdepappersbolag

4 §

I förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar

finns bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn över värdepappersbolag.

Bemyndiganden

Bemyndiganden enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument

5 §

När det gäller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. villkor för avtal om förfoganden över finansiella instrument som tillhör

någon annan enligt 3 kap. 1 och 3 §§,

2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket,

9 § första stycket eller 18 § skall offentliggöras,

3. vilka finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2,
4. vilka uppgifter en anmälan enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket skall

innehålla, på vilket språk anmälan skall upprättas och förutsättningarna för
att en sådan anmälan skall kunna lämnas elektroniskt till Finansinspektio-
nen,

5. vad som skall avses med handelsdagar i 4 kap. 9�11 §§,
6. hur information som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 18 § skall

offentliggöras,

7. den längsta tid som aktier får innehas för att undantag skall få göras en-

ligt 4 kap. 12 § 1,

8. vilka upplysningar som marknadsgaranter som inte är värdepappers-

institut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket skall
lämna till Finansinspektionen,

9. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och

dotterföretags innehav skall få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,

10. offentliggörande och anmälan enligt 4 kap. 19 § av förvärv eller över-

låtelse av egna aktier,

11. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § görs till Finansinspek-

tionen i stället skall göras till en börs eller auktoriserad marknadsplats där
aktierna är noterade,

12. hur information skall lämnas till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 §

första stycket,

13. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses

i 4 kap. 23 och 24 §§ skall anses motsvara dem som följer av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om har-
monisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars vär-

background image

3

SFS 2007:375

depapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av
direktiv 2001/34/EG

2

,

14. investeringsrekommendationer enligt 5 a kap. 1 och 2 §§,
15. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt

6 kap. 1 a § skall fullgöras, och

16. vilken information som ett sådant dokument som avses i 6 kap. 1 b §

första stycket skall innehålla.

Bemyndiganden enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

6 §

När det gäller lagen (1991:981) om värdepappersrörelse får Finans-

inspektionen meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag skall vidta för att uppfylla de

krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlin-
jer och instruktioner som avses i 1 kap. 6 c�6 h §§,

2. vad ett värdepappersinstitut skall följa för att uppfylla sundhetskravet

enligt 1 kap. 7 §,

3. omfattningen och sättet för fullgörandet av skyldigheten att anmäla av-

slut i finansiella instrument enligt 1 kap. 7 a §,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 5 § tredje

stycket,

5. innehållet i en sådan plan som avses i 2 kap. 8 §,
6. mottagande av medel på konto enligt 3 kap. 5 § fjärde stycket,
7. begränsningar när ett värdepappersbolag lämnar en kredit och som pant

tar emot aktier i det egna bolaget eller dess moderföretag enligt 3 kap. 6 §
andra stycket,

8. vilka uppgifter som skall antecknas i en förteckning enligt 3 kap. 7 §

fjärde stycket,

9. avräkningsnotor enligt 3 kap. 9 § andra stycket,
10. övervakningen av handeln och kursbildningen vid ett värdepappers-

institut enligt 3 kap. 10 § tredje stycket,

11. sådan försäkring som avses i 5 kap. 2 §,
12. ett värdepappersbolags största tillåtna valutaposition enligt 5 kap. 3 §,
13. vilka upplysningar ett värdepappersinstitut skall lämna till Finansin-

spektionen enligt 6 kap. 2 § 1, och

14. ett värdepappersinstituts förvaring och inventering av värdehandlingar

enligt 6 kap. 2 § 2.

7 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om risknivåer för värde-

pappersbolags och svenska kreditinstituts innehav av finansiella instrument
enligt 4 kap. 4 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Bemyndiganden enligt lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

8 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att frågor som avses i

2 kap. 3 § andra stycket, 3 kap. 4 § samt 7 kap. 4 och 5 §§ lagen (2006:451)

2

EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, (Celex 32004L0109).

background image

4

SFS 2007:375

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden får beslutas av ett or-
gan med representativa företrädare för näringslivet.

9 §

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kungörande

av beslut enligt 7 kap. 9 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudan-
den på aktiemarknaden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Genom förordningen upp-

hävs förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappers-
marknaden.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)