SFS 2007:376 Förordning om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

070376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (1992:561) om börs- och

clearingverksamhet

dels

att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 3 och 4 §§,

samt närmast före 1 och 4 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Lagring och tillhandahållande av information

1 §

2

Bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall tillämpas för den lagringsfunktion

som avses i 9 a kap. 5 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

2 §

3

Lagringsfunktionen skall

1. ha tillräcklig kapacitet och vara tillgänglig för användare dygnet runt i

ett Internetbaserat system,

2. ha tillräcklig datasäkerhet,
3. säkerställa att information som har tagits emot har lämnats av en behö-

rig avsändare,

4. bekräfta elektroniskt att information har tagits emot,
5. innehålla en funktion för utvärdering av att informationen skickats in i

rätt tid och på rätt sätt,

6. registrera tidpunkten när informationen togs emot,
7. innehålla tydliga uppgifter om tillägg och rättelser som görs till lagrad

information,

8. göra information tillgänglig så snart som möjligt efter att informationen

har lämnats in, och

9. upprättas i ett system som kan sammankopplas med andra motsvarande

lagringsfunktioner inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004

om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109) och kommissionens
direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa be-
stämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad (EUT L 69, 8.3.2007, s. 27, Celex 32007L0014).

2

Senaste lydelse 2005:1102.

3

Senaste lydelse 2005:1102.

SFS 2007:376

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:376

3 §

4

Användare skall kunna läsa, ladda ned och skriva ut den lagrade infor-

mationen.

Det skall vara möjligt att söka information i lagringsfunktionen. Sökfunk-

tionen skall vara tillgänglig på svenska och på åtminstone ytterligare ett
språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

Sökning efter ett dokument skall kunna göras på
1. utgivarens namn eller organisationsnummer,
2. dokumentets titel,
3. tidpunkten för när dokumentet offentliggjordes,
4. vilket språk dokumentet är upprättat på, och
5. vilken typ av information som dokumentet innehåller.
Användare skall kunna få hjälp och stöd i frågor om användningen av lag-

ringsfunktionen.

Bemyndiganden

4 §

När det gäller lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet får

Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. hur en utgivare skall offentliggöra ett val av hemmedlemsstat enligt

1 kap. 7 §,

2. innehållet i en sådan plan som avses i 2 kap. 3 § andra stycket,
3. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och

förlagsinsatser enligt 2 kap. 5 § andra stycket,

4. börsers övervakning av sina medlemmar enligt 3 kap. 4 §,
5. övervakningen av handeln och kursbildningen vid en börs och en auk-

toriserad marknadsplats enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 1,

6. handelsregler för en börs eller en auktoriserad marknadsplats i fråga om

aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid börsen eller mark-
nadsplatsen enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 2,

7. den övervakning av utgivares regelbundna finansiella information som

skall utföras av en börs eller en auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap.
2 b §,

8. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 4 kap. 2 c §

skall innehålla och hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras,

9. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som

avses i 4 kap. 2 d §,

10. i vilken ordning och omfattning information om kurser och omsätt-

ningsuppgifter skall sammanställas och offentliggöras enligt 4 kap. 3 § och
7 kap. 4 §,

11. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 4 kap.

11 §,

12. villkoren för inregistrering av fondpapper vid en börs enligt 5 kap. 1 §

tredje stycket,

13. den informationsplikt som enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ gäller för utgi-

vare av sådana fondpapper som har inregistrerats vid en börs eller för vilka
ansökan om inregistrering har lämnats in,

14. den informationsplikt som enligt 5 kap. 3 b § gäller för utgivare av så-

dana fondpapper som har inregistrerats vid en börs,

4

Tidigare 3 § upphävd genom 2001:917.

background image

3

SFS 2007:376

15. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses

i 5 kap. 12 § skall anses motsvara bestämmelserna i 5 kap. 7�10 §§,

16. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses

i 5 kap. 13 § skall anses motsvara bestämmelserna i 5 kap. 14�16 §§,

17. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning

samt halvårsrapport och kvartalsrapport som finns i en offentlig reglering i
en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall få tillämpas
enligt 5 a kap. 11 § första stycket,

18. den informationsplikt som enligt 6 kap. 2�3 a §§ gäller för utgivare av

sådana fondpapper som inte är föremål för inregistrering vid en börs,

19. säkerhetskravet enligt 9 kap. 4 §,
20. på vilket språk och hur sådan information som avses i 9 a kap. 1 §

skall offentliggöras,

21. hur information skall lämnas till Finansinspektionen enligt 9 a kap.

4 §,

22. vilka upplysningar en börs, en auktoriserad marknadsplats och en

clearingorganisation skall lämna till Finansinspektionen enligt 11 kap. 2 § 1,
och

23. en börs, en auktoriserad marknadsplats och en clearingorganisations

löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inven-
tering av värdehandlingar enligt 11 kap. 2 § 2.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007