SFS 2007:377 Förordning om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

070377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:411) om
försäkringsförmedling;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 4 och 5 §§ förordningen (2005:411) om

försäkringsförmedling skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

1

En ansökan om tillstånd för en fysisk person att utöva sådan sidoverk-

samhet som avses i 1 kap. 3 b § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
skall innehålla uppgift om den fysiska personens för- och efternamn, post-
adress, telefonnummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelse-
datum.

Ansökan skall även innehålla utredning som visar att den fysiska perso-

nen

1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäk-

ringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3,
och

2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som skall

finnas enligt

a) föreskrifter som meddelats av Finansinspektionen med stöd av 6 § 11

förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument,

b) 4 kap. 1 § denna förordning, samt
c) de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 2 § denna förordning.

5 §

2

En ansökan om tillstånd för en juridisk person att utöva sådan sido-

verksamhet som avses i 1 kap. 3 b § lagen (1991:981) om värdepappers-
rörelse skall innehålla uppgift om firma, organisationsnummer, postadress
och telefonnummer.

Ansökan skall även innehålla utredning som visar att den juridiska perso-

nen

1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäk-

ringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3
och 4, och

2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som skall

finnas enligt

1

Senaste lydelse 2005:1103.

2

Senaste lydelse 2005:1103.

SFS 2007:377

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:377

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

a) föreskrifter som meddelats av Finansinspektionen med stöd av 6 § 11

förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument,

b) 4 kap. 1 § denna förordning, samt
c) de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 2 § denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)